Για την πλοήγηση

header image

Ειδική Μάθηση - Δυσλεξία


Ειδική μάθηση - Δυσλεξία

Τα εξατομικευμένα προγράμματα παιδαγωγικής παρέμβασης (σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού),  έχουν ως στόχο να καλύψουν τις γνωστικές ελλείψεις του, καθώς και να το βοηθήσουν να ανταποκριθεί μαθησιακά στις απαιτήσεις του σχολείου. Απευθύνονται σε παιδιά με:

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε παιδιά που έχουν φυσιολογική ή ανώτερη νοημοσύνη, ωστόσο, παρουσιάζουν σοβαρή υποεπίδοση σε κάποια συγκεκριμένη σχολική ικανότητα όπως η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία και οι αριθμητικές δεξιότητες. Είναι εγγενείς, δηλαδή από τη γέννηση του παιδιού, και οριστικοποιούνται όταν το παιδί μπαίνει στη μάθηση. Εξελίσσονται με την ανάπτυξη του παιδιού και γι’ αυτό διαφοροποιούνται ως προς τις χαρακτηριστικές δυσχέρειες ανάλογα με την ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, η Δυσλεξία είναι η διαταραχή που αφορά την δυσχέρεια στην εκμάθηση των μηχανισμών της ανάγνωσης και κατ’ επέκταση κατανόησης του γραπτού λόγου, παρά τις νοητικές ικανότητες του παιδιού και την τάξη στην οποία φοιτά. Είναι μια δυσχέρεια του μαθητή στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και συνοδεύεται από σημαντική δυσκολία εκμάθησης της ορθογραφίας και αυτοματοποίηση της ορθογραφικής ικανότητας. Δηλαδή είναι μία απροσδόκητη αποτυχία ή πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που δε δικαιολογεί η ηλικία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο του παιδιού.

Οι συνηθισμένες δυσκολίες του δυσλεξικού μαθητή:

Ανάγνωση - Κατανόηση

Γραφή - Ορθογραφία

Μαθηματικά

Στο σχολείο

Στο σπίτι